0174 - 38 68 01
Gildestraat 215, 2671 BW Naaldwijk
Opleidingen in professioneel
en persoonlijk leiderschap

Word de beste leidinggevende van het bedrijf.

Samenwerkingsvoorwaarden

Onderaan deze pagina zullen we netjes alle voorwaarden neerzetten, maar in principe komen ze hier op neer:
Laten we gewoon normaal doen en samen aan de slag gaan.

Dat uit zich bijvoorbeeld in het feit dat wij in geval van een zieke trainer voor waardige vervanging zullen zorgen en dat als ons dat niet lukt, zullen we samen over de oplossing nadenken. Maar ook in dat we er vanuit gaan dat je snapt dat we onze tijd graag verkopen en dat wanneer jij dus onverhoopt een afspraak moet afzeggen, dat je dat een paar dagen van tevoren doet, zodat wij iemand anders op jouw plek kunnen zetten. Of dat we jouw gegevens gewoon netjes achter slot en grendel bewaren en dat we de inhoud met niemand anders bespreken, tenzij jij ons daar zelf toestemming voor geeft. En dat de bedragen op onze website euro’s zijn, we zijn immers in Nederland. Of dat we graag willen dat je de factuur betaalt die we je sturen en het liefst dan ook binnen een redelijke termijn.
Allemaal hele normale dingen.

Hoewel het voor jou en ons heel logisch is dat we ons gedragen, lopen er nu eenmaal ook wat gekkies rond en daarom hebben we er ook officiële tekst van gemaakt.

Trainings- en coachingsvoorwaarden voor optimale samenwerking met Business NLP Academy

september 2019

1. Business NLP Academy (hierna: BNLPA) verplicht zich:
 • De trainingen en coachings consequent af te stemmen op de doelstellingen zoals deze met de opdrachtgever(s) zijn overeengekomen.
 • De deelnemers als individu te trainen en rekening te houden met hun reële mogelijkheden.
 • Onze opdrachtgever(s) op omstandigheden te wijzen die de training nadelig beïnvloeden.
 • Eenmaal vastgelegde data na te komen, behalve in geval van overmacht (ziekte, stakingen, barre weersomstandigheden, e.d.), waarbij wij ons het recht voorbehouden om bij verhindering van een trainer/coach voor competente vervanging te zorgen.
2. Onze opdrachtgever(s) verplicht(en) zich:
 • Geen BNLPA trainers/coaches, zowel in loondienst als freelance werkend, gedurende een periode van 2 jaar na de laatste training/coachingsdag zonder onze schriftelijke toestemming in loondienst aan te stellen en/of opdrachten te geven voor het verzorgen van trainingen hetzij direct of indirect anders dan voor BNLPA. Indien opdrachtgever hierin nalatig is zal opdrachtgever de omzetderving en evt. hieruit voortvloeiende schade en kosten volledig aan BNLPA vergoeden.
 • Geen trainingsmaterialen of delen daaruit zonder schriftelijke toestemming van BNLPA op enigerlei wijze te reproduceren of aan derden ter beschikking te stellen.
 • Bij annulering van een overeenkomst tot 4 weken voor aanvang 25%, tussen 4 tot 2 weken voor aanvang 50% en vanaf 2 weken voor aanvang van de training/coaching het totale factuurbedrag te betalen, ongeacht de reden van annulering. Dit behoudens vóóraf schriftelijk overeengekomen afspraken.
 • Annulering per brief met bevestiging van ontvangst te doen.
 • De door BNLPA verzonden factuur binnen de erop vermelde termijn(en) te voldoen.
3. BNLPA en opdrachtgever(s) komen overeen dat:
 • Door de training te annuleren of door niet op de training te verschijnen is de overeenkomst niet ontbonden, noch vervalt de financiële verplichting ten opzichte van BNLPA; alle verplichtingen blijven intact.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn 2% boeterente per maand berekend mag worden over het openstaande saldo.
 • Bij eventuele meningsverschillen het Nederlandse Recht geldt.
 • Al onze prijzen exclusief BTW en in euro’s (€) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 • Annulering van afspraken tenminste drie (3) werkdagen vóór de geplande datum geschiedt.
 • Wijzigingen van vastgelegde data worden alleen in overleg én met toestemming van BNLPA aangepast.
 • BNLPA het recht heeft programma’s van de training(en) of coaching aan te passen, zolang dit de kwaliteit niet doet afnemen.
 • BNLPA niet verantwoordelijk is voor kosten of schade welke trainees en/of de opdrachtgever om welke reden dan ook zouden lijden en dat opdrachtgever en/of deelnemers BNLPA hiervoor zullen vrijwaren.
 • BNLPA alle rechten behoudt, met name auteursrecht en kopierecht, voor de door BNLPA aan de opdrachtgever en/of trainees verstrekte methodieken en les- en leermiddelen. De opdrachtgever en/of de trainee is niet gerechtigd om welk trainingsmateriaal van BNLPA dan ook, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel voor eigen gebruik te exploiteren of te doen vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BNLPA.
 • De student en/of de opdrachtgever door middel van het ondertekenen van de trainings- of coachingsovereenkomst, het betalen dan wel accepteren van de factuur en/of het (blijven) inplannen van afspraken aangeeft bekend te zijn met deze samenwerkingsvoorwaarden, ze begrepen te hebben én ermee akkoord te gaan.
Op deze website worden er cookies gebruikt voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van de website. Accepteer Cookies